Port facility security plan

16.1A port facility security plan shall be developed and maintained, on the basis of a port facility security assessment for each port facility, adequate for the ship/port interface. The plan shall make provisions for the three security levels, as defined in this Part of the Code.

16.1.1Subject to the provisions of section 16.2, a recognized security organization may prepare the port facility security plan of a specific port facility.

16.2The port facility security plan shall be approved by the Contracting Government in whose territory the port facility is located.

16.3Such a plan shall be developed taking into account the guidance given in Port facility security plan part B of this Code and shall be in the working language of the port facility. The plan shall address, at least, the following:

.1measures designed to prevent weapons or any other dangerous substances and devices intended for use against persons, ships or ports, and the carriage of which is not authorized, from being introduced into the port facility or on board a ship;

.2measures designed to prevent unauthorized access to the port facility, to ships moored at the facility, and to restricted areas of the facility;

.3procedures for responding to security threats or breaches of Port facility security plan security, including provisions for maintaining critical operations of the port facility or ship/port interface;

.4procedures for responding to any security instructions the Contracting Government in whose territory the port facility is located may give at security level 3;

.5procedures for evacuation in case of security threats or breaches of security;

.6duties of port facility personnel assigned security responsibilities and of


пов'язані з охороною, а також іншим членам персоналу портового засобу з питань охорони;

.7процедури взаємодії з діяльністю, пов'язаною з охороною судна;

.8процедури стосовно періодичного перегляду й оновлення плану;

.9процедури передачі повідомлень про інциденти, пов'язані з охороною;

.10відомості про офіцера охорони Port facility security plan портового засобу, зокрема інформацію для зв'язку з ним у будь-який час доби;

.11заходи із забезпечення захисту інформації, що міститься в плані;

.12заходи із забезпечення ефективної охорони вантажу й навантажувально-розвантажувального устаткування на портовому засобі;

.13процедури перевірки плану охорони портового засобу;

.14процедури реагування у випадку, якщо суднова система тривожного сповіщення під час стоянки судна біля портового засобу була приведена в дію, а також

.15процедури зі спрощення сходження на берег членів суднового персоналу або замін серед персоналу, а також допуску на судно відвідувачів, у тому числі представників організацій, що займаються питаннями побутового обслуговування й умов праці моряків.

16.4Особи, що проводять Port facility security plan внутрішні перевірки зазначеної в плані діяльності із забезпечення охорони або оцінюють її виконання, повинні бути незалежними від діяльності, що перевіряється, якщо лише це не є практично нездійсненним через розміри й тип портового засобу.

16.5План охорони портового засобу може бути об'єднаний з планом охорони порту чи з будь-яким іншим планом або планами порту на випадок надзвичайної ситуації чи бути їхньою частиною.

16.6 Договірний Уряд, на території якого знаходиться портовий засіб, повинен визначити, які зміни плану охорони портового засобу не повинні виконуватися доти, доки не будуть схвалені відповідні поправки до плану.

16.7План може зберігатися в електронній формі. У цьому Port facility security plan випадку він повинен бути захищений за допомогою процедур, спрямованих на запобігання несанкціонованому стиранню, знищенню або зміні даних.

16.8План повинен бути захищений від несанкціонованого доступу або розголошування.

16.9Договірні Уряди можуть дозволити охоплення планом охорони портового засобу не одного, а кількох портових засобів, якщо оператор, місце розташування, експлуатація, устаткування та структура цих портових засобів є аналогічними. Будь-який Договірний Уряд, який дозволяє такий альтернативний порядок,
other facility personnel on security aspects;

.7procedures for interfacing with ship security activities;

.8procedures for the periodic review of the plan and updating;

.9procedures for reporting security incidents;

.10identification of the port facility security Port facility security plan officer, including 24-hour contact details;

.11measures to ensure the security of the information contained in the plan;

.12measures designed to ensure effective security of cargo and the cargo handling equipment at the port facility;

.13procedures for auditing the port facility security plan;

.14procedures for responding in case the ship security alert system of a ship at the port facility has been activated; and

.15procedures for facilitating shore leave for ship's personnel or personnel changes, as well as access of visitors to the ship, including representatives of seafarers' welfare and labour organizations.

16.4Personnel conducting internal audits of the security activities specified in the Port facility security plan plan or evaluating its implementation shall be independent of the activities being audited unless this is impracticable due to the size and the nature of the port facility.

16.5The port facility security plan may be combined with, or be part of, the port security plan or any other port emergency plan or plans.

16.6The Contracting Government in whose territory the port facility is located shall determine which changes to the port facility security plan shall not be implemented unless the relevant amendments to the plan are approved by them.

16.7The plan may be kept in an electronic format. In Port facility security plan such a case, it shall be protected by procedures aimed at preventing its unauthorized deletion, destruction or amendment.

16.8The plan shall be protected from unauthorized access or disclosure.

16.9Contracting Governments may allow a port facility security plan
to cover more than one port facility if the operator, location, operation,
equipment, and design of these port facilities are similar. Any Contracting
Government which allows such an alternative arrangement shall


повідомляє Організації його подробиці.

17 Офіцер охорони портового засобу

17.1 Для кожного портового засобу повинен бути призначений офіцер охорони портового засобу. Одна особа може бути призначена офіцером охорони портового засобу для одного Port facility security plan чи більше портових засобів.

17.2 Крім установлених будь-де в цій частині Кодексу завдання й обов'язки офіцера охорони портового засобу повинні включати, не обмежуючися цим, таке:

.1 проведення первинного всеосяжного огляду охорони портового засобу з урахуванням відповідної оцінки охорони портового засобу;

.2 забезпечення розроблення й підтримання плану охорони портового засобу;

.3 виконання плану охорони портового засобу й проведення відповідних навчань і тренувань згідно із цим планом;

.4 проведення регулярних перевірок охорони портового засобу для забезпечення продовження відповідних заходів з охорони;

.5 надання рекомендацій стосовно внесення змін до плану охорони портового засобу для усунення недоліків та оновлення плану з урахуванням відповідних змін портового засобу, а також унесення цих Port facility security plan змін, залежно від випадку;

.6 підвищення інформованості в питаннях охорони й підвищення пильності персоналу портового засобу;

.7 забезпечення проходження належної підготовки персоналом, відповідальним за охорону портового засобу;

.8надання повідомлень відповідним органам влади й реєстрацію подій, що загрожують охороні портового засобу;

.9координацію виконання плану охорони портового засобу з відповідним(и) офіцером(-ами) охорони компанії та судна;

.10забезпечення координації, за необхідності, зі службами безпеки;

.11забезпечення дотримання норм, що стосуються персоналу, відповідального за охорону портового засобу;

.12забезпечення правильної експлуатації, випробування, калібрування та обслуговування охоронного устаткування, якщо воно є, а також

.13надання допомоги офіцерам охорони суден, на їхнє прохання, у встановленні особи людей, що бажають пройти Port facility security plan на судно.

17.3Офіцеру охорони портового засобу повинна надаватися необхідна підтримка у виконанні завдань та обов'язків, що покладаються на нього главою ХI-2 та цією


communicate to the Organization particulars thereof.


documentbacjxuv.html
documentbackffd.html
documentbackmpl.html
documentbacktzt.html
documentbaclbkb.html
Документ Port facility security plan