Лабораторне заняття №4

КО (1 семестр)

Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Методичні основи проведення індивідуальних логопедичних занять.
Принципи організації індивідуальної роботи з дітьми різного віку.
Структура індивідуального заняття.Планування, розробка та проведення індивідуальних занять.
Аналіз індивідуального логопедичного заняття.
Специфіка індивідуальної роботи в різних типах закладів для дітей з порушеннями мовлення.
Індивідуально-підгрупова робота з корекції звуковимови в умовах логопедичних груп дошкільних навчальних закладів.
Відбір та структурування дидактичного та наочного матеріалу.

Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль 1 100%
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100баллов

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену Лабораторне заняття №4,курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
83-89 В добре
75-82 С
63-74 D задовільно
50-62 Е
21-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-20 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Лабораторні заняття

Лабораторне заняття №1

Тема:Методичні основи проведення індивідуальних корекційних занять.

1. Зміст і форми індивідуальної роботи з дітьми, що мають порушення мовлення.

2. Основні вимоги до підготовки індивідуальних корекційних занять.

3. Організація занять з урахуванням провідної діяльності і спрямування на стимуляцію пізнавальної активності.

Лабораторне заняття №2

Тема:Принципи організації індивідуальної роботи з дітьми різного віку.

1. Принцип поступового ускладнення Лабораторне заняття №4.

2. Принцип індивідуального підходу.

3. Принцип системного підходу.

4. Побудова занять з врахуванням зв’язку мовлення з іншими сторонами психічного розвитку.

Лабораторне заняття №3

Тема:Структура індивідуального заняття.Планування, розробка та проведення індивідуальних занять.

1. Планування індивідуальних логопедичних занять.

2. Організація та проведення індивідуальних логопедичних занять.

3. Структура індивідуального логопедичного заняття.

4. Відбір методів залежно від мети заняття, етапу роботи, віку дитини.

Завдання: підготувати план-конспект індивідуального логопедичного заняття з дитиною, що має мовленнєве порушення (на вибір).

Лабораторне заняття №4

Тема:Аналіз індивідуального логопедичного заняття.

1. Загальні відомості про заняття (тема, мета, умови проведення).

2. Характеристика заняття:

· Структура, відповідність темі, меті, віковим та мовленнєвим особливостям дітей.

· Зміст, послідовність розташування окремих Лабораторне заняття №4 елементів заняття у порядку ускладнення навчального матеріалу.

· Відповідність наочно-дидактичного та мовленнєвого матеріалу програмовим вимогам, вікові, стану мовленнєвого розвитку дітей.· Вдалі та невдалі елементи заняття

3. Хід заняття:

· Організація дітей у процесі роботи.

· Доцільність підібраних видів роботи, ефективність їх реалізації, зміст, методика, забезпечення диференційованого та індивідуального підходів.

· Характеристика діяльності дітей, рівень сформованості організаційних умінь і навичок.

· Реалізація поставлених завдань з корекції проявів вад мовленнєвого розвитку, вторинних та (або) супутніх відхилень

4. Оцінка роботи логопеда:

· Підготовленість роботи логопеда до заняття.

· Раціональність використання середовища кабінету (групи, класу).

· Володіння матеріалом, передбаченим планом-конспектом.

· Культура мовлення, педагогічний такт.

· Позитивні та негативні сторони у підготовці та проведенні заняття.

5. Висновки:

· Виконання Лабораторне заняття №4 плану заняття.

· Досягнення поставленої мети, в тому числі виховної.

· Педагогічна майстерність педагога.

· Практичні поради.

· Загальна оцінка.

Завдання: проаналізувати одне індивідуальне логопедичне заняття за поданою схемою (+ конспект заняття, що аналізується).


documentbacwsqr.html
documentbacxaaz.html
documentbacxhlh.html
documentbacxovp.html
documentbacxwfx.html
Документ Лабораторне заняття №4